Εορτές 4 Μαρτίου: Γερασίμη Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αδριανός Άγιος Ακάκιος ο Δήμιος Άγιος Κοδράτος ο Δήμιος Όσιος Γεράσιμος της Βολογκντά Όσιος Στρατόνικος ο δήμιος
1 Theodemir
2 Αθεόνα
3 Αμεθέα
4 Αμφιθέα
5 Αμφίθεος
6 Αντίθεος
7 Αξιοθέα
8 Αριστοθέα
9 Αριστόθεος
10 Γαλαθέος
11 Γλαυκοθέα
12 Ἁγνόθεος
13 Δεξιθέα
14 Δεξίθεος
15 Δοξιθέα
16 Δοσιθέα
17 Δοσίθεος
18 Δωρόθεος
19 Ευξίθεος
20 Ημιθέων
21 Θέα
22 Θεαγώνης
23 Θεαίτητος
24 Θεογένης
25 Θεογένις
26 Θεόγνη
27 Θεόγνις
28 Θεογνωσία
29 Θεογνώσιος
30 Θεογονία
31 Θεοδάμας
32 Θεοδέκτης
33 Θεοδήγιος
34 Θεοδίδαχτη
35 Θεοδιχίλδη
36 Θεοδόξαστη
37 Θεοδοσία
38 Θεοδόσιος
39 Θεοδότη
40 Θεόδοτος
41 Θεοδούλη
42 Θεόδουλος
44 Θεοδούσα
45 Θεοδώρα
46 Θεοδώρητος
47 Θεοδωρίδας
48 Θεόδωρος
49 Θεοείδη
50 Θεόειδος
51 Θέοινος
52 Θεόκλεια
53 Θεόκλειος
54 Θεόκλητη
55 Θεόκλητος
56 Θεοκλύμενος
57 Θεοκνήτωρ
58 Θεοκόσμητη
59 Θεόκοσμος
60 Θεοκρίνης
61 Θεοκρίτη
62 Θεόκριτος
63 Θεοκτίστη
64 Θεόκτιστος
65 Θεολήπτη
66 Θεόληπτος
67 Θεολογία
68 Θεολόγος
69 Θεόλυκος
70 Θεολύτη
71 Θεόλυτος
72 Θεομάνα
73 Θεόμανδρος
74 Θεομήστωρ
75 Θεομητροπρεπεστέρα
76 Θεομνήστος
77 Θεονίτσα
78 Θεονόη
79 Θέονταρτ
80 Θεονύμφη
81 Θεοξενία
82 Θεοξένιος
83 Θεοπέμπτη
84 Θεόπεμπτος
85 Θεόπη
86 Θεοπηγή
87 Θεοπίστη
88 Θεόπιστος
89 Θεόπλαστη
90 Θεοπόμπη
91 Θεόπομπος
92 Θεοπούλα
93 Θεοπρέπη
94 Θεοπρεπής
95 Θεοπρόβη
96 Θεόπροβος
97 Θεοπρόπη
98 Θεόπροπος
99 Θέος
100 Θέος
101 Θεοσεβία
102 Θεοσέβιος
103 Θεοσέβρη
104 Θεόσεβρος
105 Θεοσκέπαστη
106 Θεοστήρικτη
107 Θεοστήρικτος
108 Θεοστίχη
109 Θεόστιχος
110 Θεοστορούλα
111 Θεοτέκνη
112 Θεότεκνος
113 Θεοτέρα
114 Θεότη
115 Θεοτίμη
116 Θεοτίμητη
117 Θεοτίμητος
118 Θεότιμος
119 Θεοτόκης
120 Θεοτόκος
121 Θεοτόνια
122 Θεοτόνιος
123 Θεοτούλα
124 Θεότροπος
125 Θεόττας
126 Θεουργία
127 Θεοφάνη
128 Θεοφάνης
129 Θεοφίλη
130 Θεόφιλος
131 Θεόφραστη
132 Θεόφραστος
133 Θεοφρονία
134 Θεόφρων
135 Θεοφύλακτη
136 Θεοφύλακτος
137 Θεοφύλλη
138 Θεοχάνθη
139 Θεοχάρης
140 Θεοχαρία
141 Θεόχρηστος
142 Θέων
143 Θεώνη
144 Θεωνίτσα
145 Θεωρίς
146 Θεωρίων
147 Ιερόθεος
148 Λεμονθέος
149 Λυσίθεος
150 Μαντίθεος
151 Μνησίθεος
152 Ολυνθεύς
153 Ομόθεος
154 Ποθεινή
155 Ποθείνος
156 Ροδόθεος
157 Σωσίθεος
158 Τέρης
159 Τιμασίθεος
160 Τιμησίθεος
161 Τιμόθεος
162 Φιλοθέη
163 Φιλόθεος
164 Χριστόθεος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία