Εορτές 5 Δεκεμβρίου: Άγιος Διογένης Άγιος Νιζέριος Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος Γρατία Όσιος Γράτος Σάββη η Σίββυλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αβέρκιος Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός Άγιος Αναστάσιος Άγιος Βαρλαάμ του Σικίζσκ ο ερημίτης Όσιος Νεκτάριος ο Αθωνίτης Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα Όσιος Νόννος Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης
1 Έρια
2 Εριάλντα
3 Εριάννα
4 Ερίβοια
5 Εριβώτης
6 Ερίγδουπος
7 Εριγόνα
8 Εριγόνη
9 Ερίγυιος
10 Ερίγων
11 Εριθακίς
12 Εριθέλγη
13 Έρικ
14 Ερικέτη
15 Εριλένα
16 Εριμήδη
17 Εριμήδης
18 Ερινύα
19 Έρινυης
20 Έριξις
21 Έρις
22 Ερισθένεια
23 Ερισύχθων
24 Εριτίμη
25 Ερίτιμος
26 Εριφία
27 Εριφύλη
28 Εριφύλιος
29 Ερίφων
30 Εριχθόνιος
31 Εριώπις
32 Αγαθημερίς
33 Αερία
34 Αερίας
35 Αἰθερία
36 Αἰθέριος
37 Αιθερία
38 Αικατερίνη
41 Αικατερίνος
42 Αἰκατερίνη
43 Αμερίας
44 Αμερίκη
45 Αμέρικος
46 Αμερίνη
47 Αμερίσσα
48 Ανερίνα
49 Ανερίνα
50 Ανίκκερις
51 Αννίκερις
52 Ανωμερίτισσα
53 Αστερία
54 Αστερίων
55 Αυγερινή
56 Αυγερινός
57 Βαλέρια
58 Βαλέριος
59 Ἀβδερίτις
60 Βενέριος
61 Γηρομεριού
62 Γλυκέριος
63 Δεσιδέρια
64 Δεσιδέριος
65 Δισιδέριος
66 Ελευθερία
67 Ελευθέριος
68 Εσπερίς
69 Ευαμερίων
70 Ζεριχιώτισσα
71 Ζεφερίνο
72 Ηγερία
73 Ηερίβια
74 Θεριναία
75 Θεριναίος
76 Θεριστής
77 Ιεριχώ
78 Καρτερία
79 Κατεριλένα
80 Κατερινέτα
81 Κελερίνος
82 Λερία
83 Λιβερία
84 Λιβέριος
85 Μαρέρια
86 Μεριλένα
87 Νιζέριος
88 Ουαλεριανός
89 Πακερία
90 Πατερία
91 Πατερίων
92 Περίαλα
93 Περίανδρος
94 Περίαπις
95 Περίβλεπττος
96 Περίβοια
97 Περιγένης
98 Περιήρης
99 Περίθους
100 Περίκλεια
101 Περικλής
102 Περικλυμένη
103 Περικλύμενος
104 Περικτιόνη
105 Περικτίων
106 Περίλαος
107 Περιλένα
108 Περίλεως
109 Πέριλλος
110 Περιμανθούλα
111 Περιμήδη
112 Περιμήδης
113 Περιμήλης
114 Πέριμος
115 Περιμπίδης
116 Περινείκη
117 Περίπας
118 Περιπόλτας
119 Περισθένης
120 Περιστέρα
121 Περιστέρης
122 Περίφας
123 Περίφημος
124 Περιφήτης
125 Πιερία
126 Πουλχερία
127 Πουλχέριος
128 Προτερία
129 Προτέριος
130 Ροδερίκα
131 Ροδερίκος
132 Σαβέριος
133 Σέριδος
134 Σερίνος
135 Σιαμεριαν
136 Στεριανή
137 Τεριναίος
138 Τζουανσέρι
139 Τιβέριος
140 Υπερίδης
141 Υπερίππη
142 Υπερίππος
143 Υπερίων
144 Φερίας
145 Φρειδερίκη
146 Φρειδερίκος
147 Βέρης
148 Βινιερης
149 Γέρην
150 Γέρηνος
151 Θαλερή
152 Λυγερή
153 Λυμπέρης
154 Νέκλερη
155 Πέρη
156 Περήλιος
157 Πολυμέρης
158 Ρενιέρης
159 Ρέρη
160 Σιδερή
161 Σιδέρης
162 Τερηδών
163 Τέρης
164 Τερψημέρη
165 Τρυφερή
166 Υπερήνωρ
167 Υπερήνωψ
168 Υπέρης
169 Φέρης
170 Αιθήρ
171 Αντερώσα
172 Αυγέρας
173 Βαλδερούδη
174 Βαρβάρα
175 Βέρα
176 Βερενίκης
177 Βερονίκη
179 Βέρος
180 Βερουλία
181 Βήρυλλα
182 Βήρυλλος
184 Γλυκέρα
185 Δροσίς
186 Ειρήνη
188 Ερασμία
189 Ερριέτα
190 Ερρίκα
191 Ερρίκος
192 Έσπερος
193 Ηριγόνη
195 Ήριννα
196 Θαλερός
197 Θεόδωρος
198 Θηρεσία
199 Θηρέσιος
200 Θηριανός
201 Θύρσος
202 Ιεράκη
203 Ιέρεια
204 Ιερεύς
205 Ιμέρα
206 Ίμερος
207 Ισίδωρος
208 Καρποφορούσα
209 Καρτέρων
210 Μάριος
211 Μερσίνα
212 Μυρτίς
213 Πεζουνού
214 Πειρίθους
215 Περεγρίνα
216 Περεγρίνος
217 Πέτρα
218 Πέτρος
219 Πίερος
220 Πολύμερος
221 Σεβήρος
222 Σιρίκη
223 Στεργία
224 Στέργιος
225 Τερβιλία
226 Τερεντία
227 Τερεντίων
228 Τρυφερός
229 Φανερωμένη
230 Φερεκράτη
231 Φερεκράτης
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία