Εορτές 23 Οκτωβρίου: Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος Ζακελίν
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιάκωβος ο Δίκαιος Άγιος Ιγνάτιος Πατριάρχης Κων/πολης ο ευνούχος Ιακωβία Όσιος Μακάριος ο Ρωμαίος Όσιος Νικηφόρος Όσιος Πετρώνιος
1 Αγαθημερίς
2 Αερία
3 Αερίας
4 Αἰθερία
5 Αἰθέριος
6 Αιθερία
7 Αιθέριος
8 Αιθήρ
9 Αικατερίνη
12 Αικατερίνος
13 Αἰκατερίνη
14 Αμερίας
15 Αμέρικος
16 Αμερίνη
17 Αμερίσσα
18 Ανερίνα
19 Ανίκκερις
20 Αννίκερις
21 Ανωμερίτισσα
22 Αστερία
23 Αστερίων
24 Αυγέρας
25 Αυγερινή
26 Αυγερινός
27 Βαλδερούδη
28 Βαλέρια
29 Βαλέριος
30 Βαρβάρα
31 Βαρέρια
32 Ἀβδερίτις
33 Βενέριος
34 Βέρα
35 Βερενίκης
36 Βερονίκη
38 Βέρος
39 Βήρυλλος
41 Βινιερης
42 Γέρην
43 Γέρηνος
44 Γηρομεριού
45 Γλυκέρα
46 Γλυκέριος
47 Δεσιδέριος
48 Δισιδέριος
49 Δροσίς
50 Ειρήνη
52 Ελευθερία
53 Ελευθέριος
54 Ερασμία
55 Έρια
56 Εριάλντα
57 Εριάννα
58 Ερίβοια
59 Εριβώτης
60 Ερίγδουπος
61 Εριγόνα
62 Εριγόνη
63 Ερίγυιος
64 Ερίγων
65 Εριθακίς
66 Εριθέλγη
67 Έρικ
68 Ερικέτη
69 Εριλένα
70 Εριμήδη
71 Εριμήδης
72 Ερινύα
73 Έρινυης
74 Έριξις
75 Έρις
76 Ερισθένεια
77 Ερισύχθων
78 Εριτίμη
79 Ερίτιμος
80 Εριφία
81 Έριφος
82 Εριφύλη
83 Εριχθόνιος
84 Εριώπις
85 Ερριέτα
86 Έρρικα
87 Ερρίκος
88 Εσπερίς
89 Έσπερος
90 Ευαμερίων
91 Ζεριχιώτισσα
92 Ζεφερίνο
93 Ηγερία
94 Ηερίβια
95 Ηριγόνη
97 Ήριννα
98 Θεόδωρος
99 Θερίνη
100 Θέρινος
101 Θεριστής
102 Θηρέσιος
103 Θηριανός
104 Θύρσος
105 Ιέρεια
106 Ιεριχώ
107 Ιμέριος
108 Ισίδωρος
109 Καρποφορούσα
110 Καρτερία
111 Καρτέρων
112 Κατεριλένα
113 Κατερινέτα
114 Κελερίνος
115 Λερία
116 Λιβεριανός
117 Λιβέριος
118 Λυγερή
119 Λυμπέρης
120 Μαρέρια
121 Μεριλένα
122 Μερσίνα
123 Μυρτίς
124 Νέκλερη
125 Νιζέριος
126 Ουαλεριανός
127 Ουαλερικος
128 Ουαλερίνος
129 Ουαλερίνος
130 Πακερία
131 Πατερία
132 Πατερίων
133 Πεζουνού
134 Πειρίθους
135 Πέρη
136 Περήλιος
137 Περίαλα
138 Περίανδρος
139 Περίαπις
140 Περίβλεπττος
141 Περίβοια
142 Περιγένης
143 Περιήρης
144 Περίθους
145 Περίκλεια
146 Περικλείδας
147 Περικλής
148 Περικλυμένη
149 Περικλύμενος
150 Περικτιόνη
151 Περικτίων
152 Περίλαος
153 Περιλένα
154 Περίλεως
155 Πέριλλος
156 Περιμανθούλα
157 Περιμήδη
158 Περιμήδης
159 Περιμήλης
160 Πέριμος
161 Περιμπίδης
162 Περινείκη
163 Περίπας
164 Περιπόλτας
165 Περισθένης
166 Περιστέρα
167 Περιστέρης
168 Περίφας
169 Περίφημος
170 Περιφήτης
171 Πέτρα
172 Πέτρος
178 Πιερία
179 Πιερίων
180 Πολυμέρης
181 Πολύμερος
182 Πουλχερία
183 Πουλχέριος
184 Προτέριος
185 Ρενιέρης
186 Ρέρη
187 Σαβέριος
188 Σεβήρος
189 Σέριδος
190 Σερίνος
191 Σιαμεριαν
192 Σιδερή
193 Σιδέρης
194 Στεργία
195 Στέργιος
196 Στεριανή
197 Τερεντία
198 Τερεντίων
199 Τερηδών
200 Τέρης
201 Τεριναίος
202 Τερψημέρη
203 Τζουανσέρι
204 Τιβέριος
205 Τρυφερή
206 Τρυφερός
207 Υπερήνωρ
208 Υπερήνωψ
209 Υπέρης
210 Υπερίδης
211 Υπερίππη
212 Υπερίππος
213 Υπερίων
214 Φέρης
215 Φερίας
216 Φρειδερίκη
217 Φρειδερίκος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία