Εορτές 18 Ιανουαρίου: Αγία Θεοδούλη Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας Άγιος Βοηθός Αγιος Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Κυριλλία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αραβέλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ξένη Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος Άγιος Ευάγριος 'Αγιος Ευάγριος Ἐπίσκοπος Σόλων Άγιος Ιωακείμ εκ Βουλγαρίας Άγιος Μακάριος ο Μάρτυρας Άγιος Μάξιμος Επίσκοπος Ουγγροβλαχίας Αθάνατος Όσιος Αθανάσιος εκ Ρωσίας Όσιος Αθανάσιος ο διά Χριστόν Σαλός Όσιος Εφραίμιος Όσιος Σιλβανός ο εν Παλαιστίνη ασκήσας
1 Αγαθημερίς
2 Αερία
3 Αερίας
4 Αἰθερία
5 Αἰθέριος
6 Αιθερία
7 Αιθέριος
8 Αιθήρ
9 Αικατερίνη
12 Αικατερίνος
13 Αἰκατερίνη
14 Αμερίας
15 Αμέρικος
16 Αμερίνη
17 Αμερίσσα
18 Ανερίνα
19 Ανερίνα
20 Ανίκκερις
21 Αννίκερις
22 Αντερώσα
23 Ανωμερίτισσα
24 Αστερία
25 Αστερίων
26 Αυγέρας
27 Αυγερινή
28 Αυγερινός
29 Βαλδερούδη
30 Βαλέρια
31 Βαλέριος
32 Βαρβάρα
33 Βαρέρια
34 Ἀβδερίτις
35 Βενέριος
36 Βέρα
37 Βερενίκης
38 Βερονίκη
40 Βέρος
41 Βήρυλλος
43 Βινιερης
44 Γέρην
45 Γέρηνος
46 Γηρομεριού
47 Γλυκέρα
48 Γλυκέριος
49 Δεσιδέριος
50 Δισιδέριος
51 Δροσίς
52 Ειρήνη
54 Ελευθερία
55 Ελευθέριος
56 Ένρικα
57 Ενρίκος
58 Ερασμία
59 Έρια
60 Εριάλντα
61 Εριάννα
62 Ερίβοια
63 Εριβώτης
64 Ερίγδουπος
65 Εριγόνα
66 Εριγόνη
67 Ερίγυιος
68 Ερίγων
69 Εριθακίς
70 Εριθέλγη
71 Έρικ
72 Ερικέτη
73 Εριλένα
74 Εριμήδη
75 Εριμήδης
76 Ερινύα
77 Έρινυης
78 Έριξις
79 Έρις
80 Ερισθένεια
81 Ερισύχθων
82 Εριτίμη
83 Ερίτιμος
84 Εριφία
85 Έριφος
86 Εριφύλη
87 Εριχθόνιος
88 Εριώπις
89 Ερριέτα
90 Εσπερίς
91 Έσπερος
92 Ευαμερίων
93 Ζεριχιώτισσα
94 Ζεφερίνο
95 Ηγερία
96 Ηερίβια
97 Ηριγόνη
99 Ήριννα
100 Θεόδωρος
101 Θερίνη
102 Θέρινος
103 Θεριστής
104 Θηρέσιος
105 Θηριανός
106 Θύρσος
107 Ιέρεια
108 Ιεριχώ
109 Ιμέριος
110 Ισίδωρος
111 Καρποφορούσα
112 Καρτερία
113 Καρτέρων
114 Κατεριλένα
115 Κατερινέτα
116 Κελερίνος
117 Λερία
118 Λιβεριανός
119 Λιβέριος
120 Λυγερή
121 Λυμπέρης
122 Μαρέρια
123 Μεριλένα
124 Μερσίνα
125 Μυρτίς
126 Νέκλερη
127 Νιζέριος
128 Ουαλεριανός
129 Ουαλερικος
130 Πακερία
131 Πατερία
132 Πατερίων
133 Πεζουνού
134 Πειρίθους
135 Πέρη
136 Περήλιος
137 Περίαλα
138 Περίανδρος
139 Περίαπις
140 Περίβλεπττος
141 Περίβοια
142 Περιγένης
143 Περιήρης
144 Περίθους
145 Περίκλεια
146 Περικλείδας
147 Περικλής
148 Περικλυμένη
149 Περικλύμενος
150 Περικτιόνη
151 Περικτίων
152 Περίλαος
153 Περιλένα
154 Περίλεως
155 Πέριλλος
156 Περιμανθούλα
157 Περιμήδη
158 Περιμήδης
159 Περιμήλης
160 Πέριμος
161 Περιμπίδης
162 Περινείκη
163 Περίπας
164 Περιπόλτας
165 Περισθένης
166 Περιστέρα
167 Περιστέρης
168 Περίφας
169 Περίφημος
170 Περιφήτης
171 Πέτρα
172 Πέτρος
178 Πιερία
179 Πιερίων
180 Πολυμέρης
181 Πολύμερος
182 Πουλχερία
183 Πουλχέριος
184 Προτέριος
185 Ρενιέρης
186 Ρέρη
187 Ροδερίκα
188 Ροδερίκος
189 Σαβέριος
190 Σεβήρος
191 Σέριδος
192 Σερίνος
193 Σιαμεριαν
194 Σιδερή
195 Σιδέρης
196 Στεργία
197 Στέργιος
198 Στεριανή
199 Τερεντία
200 Τερεντίων
201 Τερηδών
202 Τέρης
203 Τεριναίος
204 Τερψημέρη
205 Τζουανσέρι
206 Τιβέριος
207 Τρυφερή
208 Τρυφερός
209 Υπερήνωρ
210 Υπερήνωψ
211 Υπέρης
212 Υπερίδης
213 Υπερίππη
214 Υπερίππος
215 Υπερίων
216 Φανερωμένη
217 Φερεκράτη
218 Φερεκράτης
219 Φέρης
220 Φερίας
221 Φρειδερίκη
222 Φρειδερίκος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία